Home

Доклад за дейността на Гражданско сдружение „ЕВЕТ“, през 2012 г.

• На 12.01. 2012 г. ръководството на сдружението защити програмните си проекти пред Фондация „Конрад Аденауер“. През годината продължиха съвместните дейности в реализацията на съвместни проекти.
• Клон на Гражданско сдружение „ЕВЕТ“ беше вписан в Окръжния съд в Благоевград, с председател Стефан Хаджиев, секретар Зюлфин Колашов. Честито!
• На 14.03.2012 г. УС на ГС „ЕВЕТ“ утвърди отпускането на еднократни парични суми, като дарение, на Семра Якуб и Маргарита Илчева за обучението им в Българско училище за политика.
• В началото на април ГС „ЕВЕТ“ започна реализацията на 6-месечен проект „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“, осъществен с изключителната подкрепа на Център за европейски изследвания C.E.S. и фондация „Конрад Аденауер“. Целта бе да се въведе идеята за интеркултурния диалог като отговор на нарастващото напрежение между общностите в страната, породено от бедността, отсъствието на политики за младите хора, провалът на образователните институции по отношение на това- да реализират у младите хора умения за толерантност, сътрудничество, участие и демократични ценности.
• Методът на работа по проекта „Интеркултурният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“ включваше: Подготвителна част – информиране за целите на проекта, критериите за подбор, логистика на интервенционната част и провеждане на екипни срещи. Привлечен беше най-добрият изследователски екип с опит в сферата на публичните политики и развитието на общностите: Харалан Александров- социален антрополог, Иван Иванов- социален психолог, Антоанета Матеева- социален работник и Музафер мустафа – социолог от Р. Турция. Те провеждаха фокусните групи, модерираха обученията, подпомагаха воденето на националната конференция, изработиха съдържанието на работните материали и наръчника.
• Интервеционната част беше от месец май до месец октомври 2012 г. и включваше:
- изследователски етап – провеждане на 6 фокус – групи с по 15-20 участници, в шестте района за планиране в страната.
- обучителен етап – провеждане на 2 работни семинара в Северна и Южна България, включващи по 120 участници, чрез интерактивна работа в 6 групи по 20 човека + пленарни сесии. Семинарите се проведоха в Банско и Русе.
- информиращ етап – проведе се Национална конференция с 350 участници в гр. Шумен, включваща манели-дискусии + дебати по основните теми, свързани с междукултурното взаимодействие, модерирани от младите лидери, излъчени от участниците. Даде се пресконференция.
- 2 броя лидерски срещи в София и Ахелой- „Марина кейп“- 20 млади лидери, излъчени от работните семинари и конференцията.
• Аналитичната част на проекта беше през месеците ноември и декември 2012 г., когато се обобщи опита от изследването и проведените събития; изработи се Наръчник за междукултурно сътрудничество: опитът на България.
• На 16 май 2012 г. Представители на ЕВЕТ участваха на среща-разговор, проведена от Асоциация за развитие на София и фондация А 25. В срещата – дискусия участваха 8 чуждестранни гости, членове на международната мрежа Humanity и Action, работещи в сферата на човешките права и diversity issnes в западноевропейски контекст. Представен беше и проектът „София – град на многообразието“.
• Ръководството на „ЕВЕТ“ активно участва в регионален форум, посветен на въпросите на „зеления растеж“, с тема: Балкански политики за зелен икономически растеж. Той бе организиран от Световната банка и Българско училище за политика „Димитър Паница“. На събитието присъстваха високопоставени представители на правителството и бизнеса, инвеститори, експерти, анализатори и лидери на неправителствени организации.
• На 14 септември 2012 г. В офиса на Гражданско сдружение „ЕВЕТ“ в София се проведе среща между ръководството на младежките координатори на сдружението и студенти от Института по славистика към Университета „Фридрих Шилер“ - Йена, Германия. Срещата беше посветена на етническото и религиозно богатство на България. Гостите се запознаха отблизо с проблемите на междукултурния диалог в страната.
• На 22 септември 2012 г. Членове на „ЕВЕТ“ участваха на организираната от Ложа „Кармел“ 3355-“B'naiB'rith”- европейски ден на еврейската култура, на тема: Духът на европейския хумор.
• Експерти на сдружението взеха активно участие на организирания от Българско училище за политика „Димитър Паница“ и посолството на Федеративна република Германия форум „Инвестиционни механизми за енергийна ефективност“.
• Целта на събитието бе да очертае политиките и оптималните механизми, които да доведат до успешни инвестиции в енергийната ефективност в сградите и в промишления сектор в България.
• На 23 и 24 октомври 2012 г. общински съветници и служители в общинските администрации от Дунавските общини, членове на ГС „ВЕВТ“ ползотвотно се включиха в организирания от Асоциация на българските градове и региони семинар-кръгла маса в Свищов, на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за Дунавските общини.“
• Ръководството на ГС „ЕВЕТ“ взе активно участие в проведения в град Пловдив форум:“Предизвикателства, възможности и проблеми пред българските предприемачи на местно, национално и европейско ниво“, организиран от г-жа Надежда Нейнски-член на Европейския парламент и председател на Съюза за малки и средни предприятия към Европейската народна партия.
• На 12 ноември 2012 членове на сдружението се включиха в организирания от Националния алианс за социацлна отговорност- НАСО и БНТ концерт „И пак тръгни“, посветен на международния ден на хората с увреждания, под патронажа на президента Росен Плевнелиев.

07.02.2013 г. Изготвил: Ергин Емин
София председател на Гражданско сдружение „ЕВЕТ“
/Европейска Визия за Етническа Толерантност/