Home

Представяне

 Гражданско Сдружениe /  Civil organization/

             Sofia, 18 “Vitosha” blvd, fl. 6, tel./fax: 00 359 2 9803211 ; www.evetbg.org; [email protected]

            

П Р Е Д С Т А В Я Н Е

 

         Гражданско Сдружение “ЕВЕТ” /Европейска Визия за Етническа Толерантност/ е  организация с нестопанска цел, учредено на 21.04.2000г. в гр. Разград. Регистрирано е на 17.11.2000г. в Разградски окръжен съд с решение N580 със седалище и управление гр.Разград. От 07.10.2002г. Сдружението е пререгистрирано в Софийски градски съд с решение N7790/2002. На основание чл.24 от устава на Сдружението се създадоха регионални структури в следните области: Разград, Търговище, Кърджали, Пловдив, Бургас, Хасково, Шумен, Силистра, Свищов, Благоевград, Плевен, Враца, Варна, Сливен, Русе, Пещера, Добрич, Стара Загора, Севлиево,  Ловеч, София- област и София. С решение на Софийски Градски Съд от 10.10.2003г. сдружението вписва промени в Устава, които определят дейността на сдружението по чл.2, ал.1 ЗЮЛНЦ от частна в обществена полза. Вписва седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, бул. “Витоша” 18, ет.6.

 Сдружение “ЕВЕТ” е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет.

 

МИСИЯ:

Интеграция на малцинствените общности на територията на Република България.

            ЦЕЛИ:

·        Иницииране на диалог с институциите на местно и национално ниво, по повод съблюдаване на правата на малцинствените общности и подобряване на междуетническия  диалог в съответните населени места.

·        Повишаване чувствителността на мнозинството и на държавните институции по проблемите на българските турци и по въпросите, свързани с правата им.

·        Събиране и обобщаване на информация за регионалните проблеми на турците и мюсюлманите в България и съдействие за тяхното разрешаване.

·        Разработване и реализиране на здравни, образователни и социални програми.

·        Усвояване средства по проекти на Европейския съюз

·        Сътрудничество с други сродни организации

·        Създаване на работни места.

·        Приоритетно направление е работата с деца.

 

            ДЕЙНОСТИ:

  • Организиране на семинари по въпросите свързани с приоритетите на организацията;
  • Подпомагане на деца-таланти и студенти;
  • Благотворителни дейности за деца в домове лишени от родителски грижи;
  • Изработване и реализация на проекти  ;
  • Организиране и честване на празници свързани с традициите на турската култура;
  • Събиране и съхраняване на информация за културните и религиозни паметници на територията на Република България.

      Всяко действие на ‘‘ЕВЕТ” /Европейска Визия за Етническа Толерантност/   и неговите управителни органи е израз на отговорна позиция, съобразена с правовия ред и активно съдейства за поддържането и представянето пред България и извън нея на прословутата българска ‘‘етническа толерантност.”

 

‘‘ЕВЕТ” не е случайност, а осъзната потребност.